Presentació

mare-fillNADOCAT és una Associació professional pluridisciplinar (creada el 15 de setembre del 2006), que té com a finalitat impulsar l’assistència integrada del nadó amb risc de problemes de desenvolupament neuro-psico-senso-motriu i la seva família. La novetat que aporta aquesta Associació és la de promoure l’atenció als pares des del primer moment de sospita del risc. Aquesta precocitat en l’assistència del nen i la família com una unitat, ha de tenir continuïtat en les primeres etapes del desenvolupament.

L’Associació pel seu caràcter pluridisciplinar vol incloure als professionals de la salut que d’alguna manera tenen cura de l’embaràs, el part, el nounat i la primera infància. Vol ser un espai de comunicació i reflexió entre els professionals que en formen part, intercanviant experiències i coneixements, amb la finalitat de millorar la qualitat de l’atenció del nadó en risc des d’un primer moment.

La creació d’aquesta Associació ha estat possible per l’existència de dos tipus d’Institucions

 1. La realitat d’uns Serveis de Neonatologia preocupats per millorar l’assistència terapèutica a aquests nadons en risc, per humanitzar l’atenció hospitalària i per facilitar la vinculació materno-paterno-filial des del mateix moment d’ingrés del bebè. Amb maneres d’actuar variables, d’acord amb les possibilitats de cada Servei, han organitzat diferents modalitats d’atenció dins i fora de l’Hospital.
 2. L’existència d’uns Serveis d’Atenció Precoç, algun amb 40 anys d’experiència, dedicats a atendre bebès amb dificultats de desenvolupament o en risc de patologia neurològica, seguint un model basat en recolzament psicològic als pares i ajudant-los a elaborar pautes de conducta adequades, en un intent de millorar la relació materno-paterno-filial en la llar. La tècnica emprada consisteix en:
  1. un estudi acurat del bebè sota els angles neurològic i relacional,
  2. l’estudi de la situació mental i emocional dels seus pares,
  3. per mitjà de reunions de grup i atenció individualitzada es busca incidir en la relació materno-filial, tenint cura que en la vida quotidiana, el nen rebi la vinculació, els estímuls i atencions necessàries per realitzar el millor desenvolupament neuro-psico-senso-motriz possible.

La prioritat que aporta aquesta Associació és que promou l’atenció als pares des del primer moment per que puguin acollir-lo adequadament, proporcionant les aferències i estímuls que faciliten el desenvolupament del bebè. Aquesta precocitat en l’assistència del nen i la família com una unitat, vol tenir continuïtat en les primeres etapes del desenvolupament. L’Associació dona suport i promou la presència dels pares en la Unitat de Neonats, tot seguint un programa preestablert d’atenció individualitzada i grupal. En aquesta atenció a la mare i al pare ha de participar tot el personal sanitari del Servei de Neonatologia, acollint-los de manera adequada durant tots els actes de la jornada, fent-los viure que no son un destorb sinó l’element més important en l’atenció al nadó.

L’Associació promou que es tingui cura dels professionals que formen part de la Unitat de Neonats i a la vegada ofereix mitjans per a que s’incrementi la seva formació teòrica d’una manera continuada.

L’Associació té un caràcter multiprofessional i de moment en formen part pediatres neonatòlegs, infermeres, neuropediatres, psicòlegs i psiquiatres. Volem incloure a tots els professionals de la salut que d’alguna manera tenen cura de l’embaràs, el part, el nounat i la primera infància. És un espai de comunicació i reflexió entre els professionals que en formem part, intercanviant experiències i coneixements, amb la finalitat de millorar la qualitat de l’atenció del nadó en risc des d’un primer moment.

Aquesta precocitat en l’assistència del nadó i la seva família com una unitat, ha de tenir continuïtat durant les primeres etapes del desenvolupament. Cal que hi participen els professionals dels diferents Serveis extra-hospitalaris que tenen cura del nen petit i la seva família.

Volem estimular en tot aquest col·lectiu hospitalari i extrahospitalari l’esperit de millora i innovació, tot mobilitzant noves perspectives assistencials. Volem intervenir a nivell institucional aportant la nostra experiència per modificar la gestió i l’organització de l’assistència, tot valorant el paper de tots els professionals que tenen cura del nadó. Volem Influir en totes les instàncies administratives i polítiques a promoure l’assistència integrada del nen i la seva família, tot evitant compartiments estancs i actuacions parcials.

En els nostres Estatuts'especifica com a fins

 • Estimular i promocionar la investigació dels factors que influeixen en el desenvolupament neuro-psico-senso-motriu del nadó.
 • Estimular i promocionar la investigació de l’assistència del nadó, amb la finalitat de millorar-la, tant a nivell institucional com a nivell de la llar.
 • Prevenir els trastorns prenatals, els secundaris al naixement prematur o amb patologia específica i tots aquells relacionats amb la necessitat d’una assistència primerenca.
  Promoure i difondre models assistencials adequats.
 • Contribuir a la formació dels professionals directament implicats.
 • Assessorar els Serveis assistencials que ho demanin.
 • Col·laborar amb les societats científiques que d’alguna manera estiguin relacionades amb la finalitat de l’Associació.
 • Orientar els Departaments de Salut i de Benestar i Família a racionalitzar l’ús dels recursos econòmics de què es disposi en cada moment.
 • Estimular el contacte i l’intercanvi amb associacions d’altres àmbits territorials o d’altres països.

Els nostres Estatuts »