Estatuts

Estatuts de l'AssociaciĆ³ Nadocat
(Iniciativa catalana per lā€™assisteĢ€ncia integral del nadoĢ i la famiĢlia)

TIĢTOL PRIMER.- DE Lā€™ASSOCIACIOĢ EN GENERAL

ARTICLE PRIMER.- DENOMINACIOĢ.

Amb el nom de NADOCAT (Iniciativa catalana per lā€™assisteĢ€ncia integral del nadoĢ i la seva famiĢlia), es constitueix a la ciutat de Barcelona, una associacioĢ de caraĢ€cter voluntari i sense afany de lucre que es regiraĢ€ per la Llei 7/1997 de 18 de juny dā€™Associacions (DOGC 2423 dā€™1 de juliol)(Article 3,1a de la LA) i pels presents Estatuts.


ARTICLE SEGON.- FINS.

Lā€™AssociacioĢ teĢ com a finalitat primordial impulsar una bona assisteĢ€ncia integral del neonat amb risc de problemes de desenvolupament neuro-psico-senso-motriu. Aquesta assisteĢ€ncia inclou la famiĢlia i les persones que nā€™hauran de facilitar i promoure el desenvolupament.


ARTICLE TERCER.- OBJECTIUS ESPECIĢFICS:

1.- Per acomplir aquesta finalitat especiĢfica lā€™AssociacioĢ vol desenvolupar la seva activitat a traveĢs de les seguĢˆents actuacions:

 1. Estimular i promocionar la investigacioĢ dels factors que influeixen en el
  desenvolupament neuro-psico-senso-motriu del nadoĢ.
 2. Estimular i promocionar la investigacioĢ de l’assisteĢ€ncia del nadoĢ, amb la finalitat de
  millorar-la, tant a nivell institucional com a nivell de la llar.
 3. Prevenir els trastorns prenatals, els secundaris al naixement prematur o amb
  patologia especiĢfica i tots aquells relacionats amb la necessitat d’una assisteĢ€ncia
  primerenca.
 4. Promoure i difondre models assistencials adequats.
 5. Contribuir a la formacioĢ dels professionals directament implicats.
 6. Assessorar els Serveis assistencials que ho demanin.
 7. Col·laborar amb les societats cientiĢfiques que d’alguna manera estiguin relacionades
  amb la finalitat de l’AssociacioĢ.
 8. Orientar els Departaments de Salut i de Benestar i FamiĢlia a racionalitzar l’uĢs dels
  recurssos econoĢ€mics de queĢ€ es disposi en cada moment.
 9. Estimular el contacte i l’intercanvi amb associacions d’altres aĢ€mbits territorials o
  d’altres paiĢˆsos.

2.- Per acomplir aquests objectius l’AssociacioĢ vol:

 1. Afavorir l’intercanvi entre tots els professionals que intervenen o han d’intervenir en l’atencioĢ del nen i la seva famiĢlia, des de l’embaraĢ€s, el part, el periĢode postnatal i les primeres etapes de la vida, a fi de poder donar una assisteĢ€ncia uĢtil i integrada.
 2. Estimular en aquest col·lectiu l’esperit de millora i innovacioĢ, tot movilitzant noves perspectives assistencials.
 3. Intervenir a nivell institucional per modificar la gestioĢ i l’organitzacioĢ de l’assisteĢ€ncia, tot valorant el paper de tots els professionals que tenen cura del nadoĢ.
  Influir en totes les instaĢ€ncies administratives i poliĢtiques a promoure l’assisteĢ€ncia integrada del nen i la seva famiĢlia, tot evitant compartiments estancs i actuacions parcials.
  Adquirir fons propis, i canalitzar-ne d’aliens, per disposar de la financiacioĢ que permeti l’acompliment dels fins de la Associaci

ARTICLE QUART.- REĢ€GIM LEGAL.

L’AssociacioĢ teĢ plena personalitat juriĢdica proĢ€pia, independent de la dels seus associats. De l’actuacioĢ de l’AssociacioĢ no es pot responsabilitzar a cap del seus associats en les seves tasques laborals.
L’AssociacioĢ com a ens amb personalitat juriĢdica proĢ€pia podraĢ€ administrar els beĢns que constitueixin el seu patrimoni, fer-ne uĢs, adquirir, vendre, llogar o arrendar, i realitzar els actes i contractes que siguin convenients, sempre que sigui aprovat per la Junta Directiva.
L’uĢs del nom NADOCAT o de la seva imatge per qualsevol activitat ha de ser aprovat per la Junta Directiva.


ARTICLE CINQUEĢ€.- DOMICILI SOCIAL.

El domicili social de l’AssociacioĢ podraĢ€ ser provisionalment el del President fins que no disposi de seu proĢ€pia. La Junta Directiva podraĢ€ acordar el canvi de domicili quan ho cregui oportuĢ, sempre amb el compliment de les formalitats legals.


ARTICLE SISEĢ€.- AMBIT I DURACIOĢ.
 1. L’aĢ€mbit d’actuacioĢ eĢs el de Catalunya. L’augment de l’ambit territorial de l’actuacioĢ de l’AssociacioĢ hauraĢ€ de ser aprovat especiĢficament per la Junta Directiva, amb el vistiplau de la Junta de socis fundadors i aprovat en la propera Assemblea. La manca d’acord de qualssevol de les tres instaĢ€ncies invalida la decisioĢ.
 2. L’AssociacioĢ tindraĢ€ una duracioĢ indefinida. La Junta de fundadors, si observa que l’AssociacioĢ s’aparta dels fins fundacionals, en pot determinar la dissolucioĢ -per majoria de 2/3. Aquesta decisioĢ ha de ser obligatoĢ€riament acceptada per la Junta Directiva i assumida per l’Assemblea de socis.

TIĢTOL SEGON.- DELS SOCIS.

ARTICLE SETEĢ€.- TIPUS DE SOCIS.
 1. Soci Fundador. SoĢn socis fundadors els professionals que han iniciat informalment les reunions constitutives i signen lā€™Acta Fundacional de lā€™Entitat. Els socis fundadors tenen la missioĢ de vetllar per lā€™acompliment dels fins definits en els Estatuts Fundacionals. Reunits en Assemblea constitueixen un dels estaments de la gestioĢ i administracioĢ de lā€™AssociacioĢ. Els socis fundadors soĢn al mateix temps socis actius.
 2. Soci Actiu. Qualsevol professional relacionat dā€™alguna manera amb els fins i objectius descrits en els Estuts que sigui aprovat per la Junta Directiva i que aboni la quota que sā€™estableixi.
 3. Soci Adherit. Qualsevol professional que realitzi la seva activitat en altres aĢ€mbits territorials peroĢ€ dins de la UnioĢ Europea i que satisfaci la quota que sā€™aprovi.
 4. Soci ColĀ·laborador. Qualsevol persona o entitat juriĢdica que vulgui colĀ·laborar amb els fins de lā€™AssociacioĢ amb la seva aportacioĢ personal, amb colĀ·laboracions concretes o amb aportacions econoĢ€miques.
 5. Soci dā€™Honor. La Junta Directiva pot nomenar Soci dā€™Honor qualsevol persona que per la seva rellevaĢ€ncia sigui considerada amb meĢ€rits per ser-ho. Al mateix temps tambeĢ pot nomenar Soci dā€™Honor a entitats juriĢdiques que per la seva aportacioĢ i colĀ·laboracioĢ es facin mereixedores dā€™aquest nomenament.

ARTICLE VUITEĢ€.- ADMISSIOĢ I BAIXA DELS SOCIS.
 1. Tot professional que vulgui ser Soci ha de demanar-ho per escrit i hauraĢ€ de ser admeĢ€s per la Junta Directiva. La proposta dā€™un Soci ha dā€™estar avalada per dos socis actius.
 2. Tot Soci pot demanar la seva baixa voluntaĢ€ria.
 3. La Junta Directiva pot obrir un expedient disciplinari a proposta de meĢs de dos socisobrin el procediment exposat aquests estatuts i en el reglament de regim interior.
 4. Si la Junta Directiva acorda prendre alguna mesura sancionadora ha de comunicar-ho a la seguĢˆent Assemblea General o ExtraordinaĢ€ria.

ARTICLE NOVEĢ€.- DRETS DEL SOCI ACTIU.
 1. Formar part com membre actiu de lā€™Assemblea General i exercir el dret de veu i vot, sempre que estiguin al corrent de les seves aportacions econoĢ€miques envers lā€™AssociacioĢ.
 2. Participar en totes les activitats que promogui lā€™AssociacioĢ i assistir a tots els actes socials o acadeĢ€mics organitzats per a tots els socis.
 3. Ser nomenat i formar part de les comissions que es crein en cada moment.
 4. Formar part de la Junta Directiva, un cop superat lā€™any dā€™antiguitat com a Soci, sempre que sigui elegit per lā€™Assemblea.
 5. Tenir un exemplar dā€™aquests Estatuts i del Reglament de ReĢ€gim Intern que sā€™aprovi.
 6. Tenir coneixement anual, en lā€™Assemblea General, de lā€™estat de comptes i delpatrimoni social de lā€™AssociacioĢ.
 7. Promoure i proposar a la Junta activitats que consideri adients als fins socials.
 8. Proposar nous socis.

ARTICLE DESEĢ€.- DEURES DEL SOCI ACTIU.
 1. FComprometreā€™s amb els fins de lā€™AssociacioĢ i participar activament en la seva consecucioĢ.
 2. FAcceptar i complir tot alloĢ€ que sā€™especifica en aquests Estatuts, en el Reglament de ReĢ€gim Intern i als acords de la Junta Directiva i de lā€™Assemblea General.
 3. Abonar les quotes perioĢ€diques que acordi la Junta Directiva i lā€™Assemblea General.
 4. Escoltar les recomanacions de lā€™Assemblea de Socis Fundadors.
 5. Desenvolupar les obligacions inherents als caĢ€rrecs pels quals sigui nomenat o a les funcions que la Junta Directiva o lā€™Assemblea General li encomanin.
 6. ColĀ·laborar dins de les seves possibilitats en els fins i objectius de lā€™AssociacioĢ.

TIĢTOL TERCER. OĢ€RGANS DE GOVERN.

ARTICLE ONZEĢ€.- Lā€™ASSEMBLEA GENERAL.
 1. Lā€™Assemblea General estaĢ€ formada per tots els socis actius de lā€™entitat i constitueix lā€™oĢ€rgan suprem que decideix les liĢnies dā€™actuacioĢ de lā€™entitat, escull la Junta Directiva, nā€™aprova, o no, anualment la gestioĢ, controla la gestioĢ econoĢ€mica i fa seves les directius de lā€™Assemblea de Socis Fundadors. Lā€™Assemblea General ha dā€™aprovar el pressupost del proper any. EĢs potestat de lā€™Assemblea ratificar o no les sancions als socis o la seva expulsioĢ.
 2. Lā€™Assemblea pot modificar els presents Estatuts a proposta de lā€™a Assemblea de socis fundadors.
 3. Lā€™Assemblea General la convoca la Junta Directiva com a miĢnim una vegada a lā€™any, comunicant per escrit als socis el dia i lā€™hora i lā€™ordre del dia. La convocatoĢ€ria es pot fer per correu ordinari o per correu electroĢ€nic, com a miĢnim amb quinze dies dā€™antelacioĢ.
 4. A peticioĢ dā€™una desena part dels socis eĢs poden convocar Assemblees Generals ExtraordinaĢ€ries.
 5. La Junta Directiva elabora lā€™ordre del dia de les Assemblees OrdinaĢ€ries i ExtraordinaĢ€ries, incluent-hi aquells aspectes que un nombre suficient de socis consideri oportuĢ.
 6. Les votacions de lā€™Assemblea han de ser sempre secretes. Un Soci pot portar un maĢ€xim de dos vots delegats per altres socis. No sā€™accepta el vot per correu.
 7. Els acords es prenen per majoria simple dels socis presents i representats.
 8. Presideix lā€™Assemblea el President de la Junta Directiva.
 9. El secretari aixecaraĢ€ acta de tot el que sā€™hi tracti, la qual hauraĢ€ de ser aprovada en la seguĢˆent Assemblea.

ARTICLE DOTZEĢ€.- Lā€™ASSEMBLEA DE SOCIS FUNDADORS.
 1. EstaĢ€ constituiĢˆda pels socis fundadors i teĢ com a missioĢ fonamental vetllar pel manteniment dels fins i objectus de lā€™AssociacioĢ.
 2. NomenaraĢ€ un coordinador general, que sā€™ha de reelegir cada dos anys.
 3. No teĢ una periodicitat de reunioĢ preestablerta. La convoca el coordinador per decisioĢ proĢ€pia o beĢ per peticioĢ de dos o meĢs socis fundadors.
 4. Pren les decisions per votacioĢ directa o per vot delegat i les decissions es prenen per majoria simple.
 5. Es constitueix com a oĢ€rgan assessor de la Junta Directiva.
 6. Pot fer escoltar la seva veu colĀ·legiada en lā€™Assemblea de Socis.
 7. Proposar una modificacioĢ dels Estatuts, tot detellant-ne les modificacions a fer i el nou redactat, per que sigui aprobat o no per lā€™Assemblea General.
 8. En cas extraordinari de deteriorament greu dels fins de lā€™AssociacioĢ, i despreĢs de raonar-ho, pot decidir, per votacioĢ de 2/3, la dissolucioĢ de lā€™AssociacioĢ, presentant lā€™acta a la Junta Directiva, la qual ho comunicaraĢ€ a tots els socis.

ARTICLE TRETZEĢ€.- LA JUNTA DIRECTIVA.
 1. Ha dā€™estar constituiĢˆda per un miĢnim de vuit i un maĢ€xim de catorze socis amb una antiguetat miĢnima dā€™un any.
 2. La constitueixen com miĢnim un President, dos Vicepresidents, dos Secretaris, un Tresorer i dos Vocals amb funcions especificades.
 3. Lā€™Assemblea General vota la Junta Directiva per un periĢode de quatre anys.
 4. Les votacions es fan per proposta dā€™una candidatura.
 5. Els membres de la Junta Directiva poden renovar el seu mandat per dos periĢodes meĢs, eĢs a dir tres legislatures, excepte el President que nomeĢs ho seraĢ€ per dues.
 6. La Junta Directiva seraĢ€ convocada pel President amb la periodicitat que els seus membres acordin.
 7. Excepte si sā€™ha acordat en la reunioĢ anterior, la convocatoĢ€ria es notificaraĢ€ amb dos dies dā€™antelacioĢ. En cas dā€™urgeĢ€ncia la convocatoĢ€ria es pot fer amb hores dā€™antelacioĢ sempre que hi estiguin dā€™acord el President i la meitat dels membres de la Junta Directiva.
 8. Per la validesa dels acords de la Junta Directiva seraĢ€ necessaĢ€ria la majoria simple dels assistents. En cas dā€™empat, el vot del President decideix la votacioĢ.
 9. Les persones que no puguin assistir a la reunioĢ de la Junta Directiva podran delegar la seva representacioĢ en el President o simplement constar com a no presents.
 10. Pot crear-se una Junta Directiva reduiĢˆda peroĢ€ executiva per a la gestioĢ ordinaĢ€ria que estaraĢ€ formada pel President, un Vicepresident, un Secretari, el Tresorer i un Vocal. Sempre es donaraĢ€ informacioĢ dels acords presos o de les gestions fetes en la propera reunioĢ de la Junta Directiva.
 11. Cap membre de la Junta Directiva no podraĢ€ participar en acords on puguin estar en conflicte els seus propis interessos i els de lā€™AssociacioĢ.

ARTICLE CATORZEĢ€.- FUNCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 1. Dirigir i administrar lā€™AssociacioĢ en tots el seu aĢ€mbit.
 2. Representar lā€™AssociacioĢ davant de qualsevol entitat puĢblica o privada, aixiĢ com entot proceĢs judicial o extrajudicial.
 3. Dur a terme les gestions necessaries devant dā€™orgnismes puĢblics, entitats privades o altres persones per obtenir convenis, subvencions econoĢ€miques, cessions dā€™us de locals o altres ajuts.
 4. Tenir cura que sā€™observi lā€™Estatut i el Reglament de ReĢ€gim Intern, aixiĢ com el correcte funcionament dels oĢ€rgans de lā€™AssociacioĢ.
 5. Donar suport als interessos dels associats, tant personals com laborals.
 6. Resoldre els afers ordinaris de la vida de lā€™AssociacioĢ.
 7. Resoldre les solĀ·licituds dā€™ingreĢs de nous socis.
 8. Estudiar i resoldre les quĢˆestions econoĢ€miques de lā€™AssociacioĢ.
 9. Mai no podraĢ€ aprovar una despesa superior a 3ā„4 part del patrimoni de lā€™AssociacioĢ.
 10. onvocar lā€™Assemblea General com a miĢnim un cop a lā€™any i sempre que ho consideri necessari, ja sigui per obtenir lā€™aval de lā€™Assemblea com per la importaĢ€ncia dā€™una decisioĢ a prendre.
 11. Complir, executar i controlar que es compleixin els acords adoptats per lā€™Assemblea General.
 12. Contractar els treballadors que lā€™AssociacioĢ necessiti.
 13. Nomenar caĢ€rrecs i autoritzar, formalitzar i revocar delegacions i apoderaments generals o particulars, comunicant-ho en la propera Assemblea General.
 14. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts, donant-ne compte en la primera Assamblea General.

ARTICLE QUINZEĢ€: FUNCIONS DEL PRESIDENT.
 1. El President de la Junta Directiva ho eĢs tambeĢ de lā€™AssociacioĢ.
 2. Representa lā€™AssociacioĢ en totes les seves relacions puĢbliques i socials.
 3. Presideix i dirigeix les sessions de la Junta Directiva, lā€™Assemblea General, tantordinaĢ€ria com extraordinaĢ€ria i tots els actes de lā€™AssociacioĢ.
 4. En abseĢ€ncia del President aquesta funcioĢ recau en el Vicepresident primer o, en laseva abseĢ€ncia, en el Vicepresident segon. Per algun acte concret el President pot delegar la seva funcioĢ en un soci, comunicant-ho preĢ€viament a la Junta Directiva.
 5. Promoure el pla dā€™activitats de la AssocicioĢ que ha de ser aprovat per la Junta Directiva, recollint les propostes del socis i dels delegats de cada comissioĢ.
 6. Ordenar els pagaments que determini el Tresorer, amb el vistiplau de la Junta Directiva.
 7. Ostentar plens poders pel gir i traĢ€fic de lā€™AssociacioĢ, aĢ€dhuc notarials, amb les meĢs aĢ€mplies facultats dā€™administracioĢ i gestioĢ, dā€™accioĢ i contractacioĢ, amb lā€™acord previ de la Junta Directiva, o de lā€™Assemblea General si sā€™escau, per la disposicioĢ o gravamen dels beĢns immobles.
 8. Intervenir i passar a vistiplau tots els comptes, balancĢ§os i inventaris de lā€™AssociacioĢ.
 9. Tenir cura del respecte i harmonia entre els socis.
 10. Escoltar i atendre les queixes i reclamacions dels socis.

AARTICLE SETZEĢ€.- FUNCIONS DELS VICEPRESIDENTS.
 1. Existiran dues VicepresideĢ€ncies anomenades primera i segona.
 2. El Vicepresident primer eĢs el substitut natural del President en els supoĢ€sits de vacant, malaltia o abseĢ€ncia dā€™aquest
 3. El Vicepresident segon faraĢ€ el mateix en abseĢ€ncia del Vicepresident primer.
 4. La funcioĢ dels Vicepresidents eĢs assistir al President en totes les seves funcions, peroĢ€ a la vegada eĢs la dā€™encarregar-se de les activitats que els delegui el President, tant en funcions de direccioĢ com de coordinacioĢ.

ARTICLE DISETEĢ€.- FUNCION DELS SECRETARIS.
 1. Existiran dues secretaries: la secretaria dā€™actes i la secretaria de temes cientiĢfics.
 2. En cas dā€™abseĢ€ncia dā€™un dels secretaris, lā€™altre faraĢ€ les seves funcions.
 3. Ɖs funcioĢ dels secretaris custodiar la documentacioĢ de lā€™AssociacioĢ.
 4. Els secretaris aixecaran acta de totes les reunions de la Junta Directiva i delā€™Assemblea General. Aquesta acta formaraĢ€ part del llibre dā€™actes, que pot tenir un format de paper i/o un format virtual en funcioĢ del que disposi la legislacioĢ vigent.
 5. Redactar i autoritzar els certificats de les actes que calgui lliurar, amb el vistiplaudel President.
 6. Elaborar un fitxer en queĢ€ hi consti el llistat dels socis amb totes les dades: nom i cognoms, adrecĢ§a, teleĢ€fon, e-mail, professioĢ i DNI.
 7. Els secretaris soĢn els responsables de la confidencialitat dā€™aquest fixer i de prendre les mesures per la seva conservacioĢ.
 8. Extendre, firmar, i fer firmar al President, totes les actes, oficis, comunicacions, correspondeĢ€ncia de lā€™AssociacioĢ i tota classe de documents que per tenir valor hagin de portar les dues firmes.
 9. Recollir i portar a la Junta Directiva les peticions de nous socis.

ARTICLE DINONOVEĢ€.- FUNCIONS DEL TRESORER.
 1. Ha de tenir cura dels fons de lā€™AssociacioĢ i de tot el patrimoni que pugui assolir en lā€™exercici de la seva activitat.
 2. Lā€™AssociacioĢ pot contractar un professional o una entitat especiĢfica per portar la comptabilitat de lā€™AssociacioĢ, peroĢ€ el Tresorer tindraĢ€ cura de la supervisioĢ.
 3. InformaraĢ€ la resta de la Junta Directiva de lā€™estat financer de lā€™AssociacioĢ i de les mesures a prendre.
 4. En nom de NADOCAT obriraĢ€ un compte corrent amb cinc firmes de la Junta Directiva, de manera que en calguin dues per poder treure diners, una del Tesorer o del PresidenT i unaltre dā€™un membre de la Junta.
 5. El Tresorer tindraĢ€ cura del compliment dels deures fiscals que li corresponen a lā€™AssociacioĢ.
 6. Anualment presenteraĢ€ lā€™estat de comptes a lā€™Assemblea General.

ARTICLE VINTEĢ€.- FUNCIONS DELS VOCALS.
 1. Tenen lā€™obligacioĢ dā€™assistir a les reunions de la Junta Directiva amb veu i vot.
 2. La Junta Directiva pot delegar en cada vocal una funcioĢ especiĢfica, tant de gestioĢ com de coordinacioĢ, que realitzaraĢ€ autoĢ€nomament amb el vistiplau del President i de la qual hauraĢ€ de donar compte perioĢ€dicament a la Junta Directiva.
 3. Formaran part de les comissions de treball per preparar actes, seminaris, jornades, simpoĢ€siums, congressos, etc.
 4. Representaran la Junta Directiva quan aquesta o el President hi deleguin expliĢcitament.

TITOL QUART.- REGIM ECONOĢ€MIC

ARTICLE VINTIUNEĢ.
 1. Aquesta AssociacioĢ no teĢ patrimoni fundacional.
 2. Els recursos econoĢ€mics de lā€™AssociacioĢ es nodreixen de: les quotes dels socis, les subvencions oficials o particulars, les donacions, hereĢ€ncies o de llegats, i les rendes del patrimoni mateix o beĢ dā€™altres ingressos que puguin obtenir-se.
 3. Tots els socis tenen la obligacioĢ de sostenir econoĢ€micament a la AssociacioĢ mitjancĢ§ant les quotes o be les derrames que determini lā€™Asssamblea General a proposta de la Junta Directiva.
 4. Lā€™exercici econoĢ€mic coincideix amb lā€™any natural i queda tancat el 31 de desembre.

TITOL CONQUEĢ.- EL REĢ€GIM DISCIPLINARI.

ARTICLE VINTITRESEĢ.
 1. La Junta Directiva pot sancionar les infracions comeses pels socis que incompleixen lesseves obligacions.
 2. Les infracc ions es poden quelificar de lleus, greus i molt greus.
 3. Les sancions corresponents poden anar des dā€™una amonestacioĢ fins a una expulsioĢ de lā€™AssociacioĢ segons el que esfableix el reglament intern.
 4. Lā€™expedient sancionador sā€™inicia dā€™ofici o com consequĢˆeĢ€ncia dā€™una denuncia.
 5. En el terme de 10 dies la junta nomena un instructor que teĢ que eĢsse soci fundador, qui enviaraĢ€ un informe a la junta, com maĢ€xim avancĢ§ de 21 dies.
 6. La junta emeteraĢ€ resolucioĢ en el termi de 15 dies, escoltant les alegacions del soci.
 7. La resolucioĢ final teĢ que ser aprovada per les dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva qui doneraĢ€ compte a la propera Assamblea que retificaraĢ€ o no la resolucioĢ.
 8. En situacions excepcionals que obliguin a una actuacioĢ urgent, la Junta Directiva pot escursar el procediment i excloure provisionalment el Soci, decisioĢ que ha de ser ratificada per la propera Assemblea, un cop escoltades les alĀ·legacions que faci lā€™afectat. Aquestes casos faran refereĢ€ncia a situacions en queĢ€ la conducta dā€™un Soci sigui lesiva per lā€™AssociacioĢ o els seus actes el facin indigne de continuar formant-ne part.

TIĢTOL FINAL.- DISSOLUCIOĢ DE Lā€™ASSOCIACIOĢ.

ARTICLE VINTIQUATREĢ.

En cas de dissolucioĢ de lā€™AssociacioĢ es crearaĢ€ una comissioĢ liquidadora nomenada per lā€™Assemblea. Si com a fruit dā€™aquesta liquidacioĢ quedessin alguns beĢns, sā€™entregaran a una institucioĢ o fundacioĢ sense aĢ€nim de lucre amb fins cientiĢfics o socials similars.

Barcelona, 15 de setembre de 2006